Powered by Cabanova
1 -Adin'ny mpirahalahy ka izay mahavita be no manenina. 2 -Afaka hitarika ny soavaly hisotro rano hianao fa tsy afaka azy ny hanery hisotro rano 3 -Aleo ro-madio tsy arahin-dromoromo toy izay hena matavy arahin'alahelo 4 -Araben'Antananarivo ka na malalaka sy migodana tsy azo idoladolana 5 -Araho ny torohevitry ny lahy antitra rehefa nafoiny ny fahazaran-dratsiny. 6 -Asa vadi-drano tsy vita tsy ifakonana. 7 -Ataovy izay zavatra fantatrao fa tsy vitanao. 8 -Atero ka alao ny fiainana 9 -Aza atao tsy tiako bika ,tsy tiako tarehy. 10 -Aza be henatra imaso, fa be fosa ivoho 11 -Aza manao vorona azon'adala ;ka na tsy maty aza,mifohafoha volo. 12 -Aza mandrava raha tsy mahafantatra ny famerenana azy 13 -Aza mitomany randrana manendrika ny sasany 14 -Aza mitsipa-doha ny laka nitana 15 -Aza ny antsanga tsy aman'orana no alahatra 16 -Be vava miantso vonjeo ka tonga amin'ny ilàna azy 17 -Izao isika izao dia tsy misara-mianakavy,velona iray trano,maty iray fasana 18 -Izay ataonao amin'olona ihany no ataon'ny olona aminao. 19 -Izay manangona amin'ny fararano no zanaka hendry 20 -Izay manatsira mahay mahandro. 21 -Izay misiditsidina ny eritreriny dia ho potraka noho ny nataony 22 -Izay mitabe no tsy lanin'ny mamba 23 -Jaolahy nitrongy votry ka mavon'ny nataony! 24 -kely masiaka toy ny sakay 25 -Mahay lamba mitafy raha 26 -Malaza tsy hihinana toy ny viliantsahona 27 -Mamono biby an-davaka ka ifoteran'ny rambony 28 -Mandia tany isika, miloloha lanitra, mandiniha rehefa miteny, mijere vao mamindra. 29 -Mandray tsy raisina toy ny tsipolitra antitra 30 -Matety mpihavy toa sotrokely 31 -Maty an-tanana toy ny valala samborim-boka 32 -Mody hoe tsy miady tsy miady kanefa ny kibay an-kelika ihany 33 -Mpaka kofehy nahazo mpangalatra, vonona amin'ny kofehy hamatorana azy. 34 -Na maro aza ny vorona ny goaika no nihinana ny voanjo. 35 -Na ny adala aza rehefa tsy miteny dia azo lazaina fa hendry ihany 36 -Ny afo ,ny rivotra ary ny orana no namana indrindra sy fahavalo ratsy indrindra 37 -Ny akanga maro tsy vakin'amboa 38 -Ny antonony sarotra ilaina 39 -Ny eritreri-dratsy babena manaraka izay aleha. 40 -Ny fahatezeran'ny adala dia avoakany avokoa, fa ny hendry kosa manindry fo 41 -Ny fandefasana eritreritra no zava-dehibe noho ny fahalalana 42 -Ny fifosana no manimba ny mpiara-monina , fadio ny olona be resaka 43 -Ny fisaorana dia sitraka enti-matory, valiana raha mahatsiahy 44 -Ny hazo avo halan'ny rivotra. 45 -Ny hendry mody voky fa ny adala manesika ihany. 46 -Ny lela dia maranitra mandratra na malefaka manome tso-drano. 47 -Ny nenina tsy ao aloha fa aoriana handatsa 48 -Ny tanety lava misy hisainana 49 -Ny tapany ihany no mikobana. 50 -Ny tarehy ratsy tsy azo hovana fa ny fanahy ratsy kosa azo ovana 51 -Ny teny toy ny atody ka raha foy manana elatra 52 -Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina 53 -Ny valim-piakarana fidinana 54 -Ny vava tsy voatandrina ahitan-doza, ka na ny adala aza rehefa tsy miteny toa hendry ihany. 55 -Ny vy tsy mikitrana irery 56Raha hendry hianao dia hendry ho an'ny tenanao ihany, raha maditra hianao dia hianao irery no hiharan'izany 57 -Raha hianareo no misioka voromanga fa raha izahay no misioka vorondolo 58 -Raha hihomehy hianao dia hiara-hihomehy aminao ny rehetra,raha mitomany hianao dia hianao irery ho hiaran'izany 59 -Raha olona iray no tsy tia ahy, mitoto koba aho hatavy; raha ny be sy ny maro no tsy tia ahy, hisotro tsingala aho ho faty. 60 -Rehefa mety ny atao na sahobakaka aza mampidi-dranoketsa 61 -rehefa tsy mety hono ny atao na ny ranovola aza misy voay 62 -Solafa omen-tehina, potraka omen-kiraro 63 -Solafaka omen-tehina, potraka omen-kiraro 64 -Tanon'Antanananarivo io ka izay mahavita aloha no manenina. 65 -Toy ny andevolahy miandry faty, ka izay mahery vava no lohany. 66 -Toy ny mamoaka omby tokana, vao mitehin-doha dia tapitra. 67 -Trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalena hialofana 68 -Trano bongo misy ronono ka sarotra atao malahelo 69 -Tsara kokoa ny irery tsy arahan-dramoromo toy izay mpinamana roa miady lava 70 -Tsy misy boribory toy ny tain'ondry fa raha latsaka an-tany misy kitsambony. 71 -Tsy misy marenina noho ireo izay tsy miheno 72 -Tsy ny hosoran-tsakay no mangidy hoditra, ary tsy ny hosoran- tantely no mamy hoditra, fa ny atao no mahasoa sy maharatsy 73 -Tsy ny tany no fady fa ny vavam-bahoaka
- FANDRAISANA
- Momba ahy
- Ohabolana
  - Fitiavana
  - Fanambadiana
  - Fihavanana
  - Samihafa
  - Hatanorana
  - Ray aman-dreny
  - Fiaraha-monina
  - Zanaka
- Mampieritreritra
Banner COM